Sommersemester 2023

Einführung in die Textlinguistik (Block)

Proseminar, B.A.

Wintersemester 2022/23

Grammatisches Grundwissen (050375) (Block)

Grammatisches Grundwissen (050376), (Block)

Übungen, B.A.

Wintersemester 2020/21

Doppelte Perfektbildungen (050392)

Proseminar, B.A. (VM: Sprachsystem)

Partizipien II (050398)

Proseminar, B.A. (VM: Sprachsystem)

Sommersemester 2019

Grammatisches Grundwissen (050386), 1. Semesterhälfte

Übung, B.A.

Wintersemester 2018/19

Das topologische Modell im Deutschunterricht (050384)

Proseminar, B.A. (VM: Sprachsystem)

Sommersemester 2018

Textkohärenz (050385)

Proseminar (Block), B.A. (VM: Sprachsystem)

Wintersemester 2017/18

Grammatisches Grundwissen (050380), 1. Semesterhälfte

Grammatisches Grundwissen (050381), 2. Semesterhälfte

Übungen, B.A.

Wintersemester 2016/17

Partizipialkonstruktionen (050415)

Proseminar (Block), B.A. (VM: Sprachsystem)

Sommersemester 2016

Syntaktische Analysen (050387)

Übung, B.A. (VM: Sprachsystem)